Apie mus

 

VIZIJA

VšĮ Rastis yra įstaiga, teikianti kokybiškas, į asmenį orientuotas ir bendradarbiavimu pagrįstas visapusiškas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.

 

MISIJA

Plėtoti naujas, kompleksines bei individualiu požiūriu į klientą pagrįstas paslaugas, atitinkančias aktualius neįgaliųjų poreikius.
Daugiadisciplininės specialistų komandos specialistai įsipareigoja kurti pasitikėjimu, pagarba ir tolerancija pagrįstą santykį su klientais bei teikti kompleksines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant asmenų įgalinimo ir savarankiško gyvenimo bendruomenėje.
Skleisti sukauptą įstaigos gerąją patirtį specialistams ir kitoms suinteresuotoms šalims (neįgaliųjų organizacijoms, paslaugų pirkėjams, darbdaviams, valstybės institucijoms bei visuomenei) siekiant diskriminacijos mažinimo.
Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.

 

BENDROS VERTYBĖS

Atvirumas. Skaidrumas. Sąžiningumas
Kiekvienas įstaigos darbuotojas siekia bendradarbiauti su kolegomis ir įstaigos klientais atvirai, skaidriai ir sąžiningai. Bendraudami tarpusavyje mes nevaidmainiaujame, sakome tiesą, siekdami tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo. Sukūrę tamprų pasitikėjimo ryšį, galėsime padėti įstaigos klientams labiau pasitikėti savo jėgomis ir tapti savarankiškais piliečiais.

Įgalinimas
Teikdami psichosocialinės reabilitacijos paslaugas mes skatiname ir siekiame, kad paslaugų vartotojai taptų savarankiški kasdieniniame gyvenime, prisiimtų atsakomybę bendraudami su specialistais bei likimo draugais. Mes skatiname įstaigos klientus spręsti asmeninius iššūkius, ugdyti kūrybiškumą, kelti savo motyvaciją pokyčiams. Mes esame įsitikinę, kad psichikos sutrikimų turintys asmenys gali ir geba būti atsakingi už savo gyvenimą. Mes būsime šalia, kai jiems prireiks pagalbos ir palaikymo.

Atsakingumas
Mes esame įsitikinę, kad kiekvienas įstaigos darbuotojas yra atsakingas už jam pavestą darbą. Mums svarbu, kad pavestos darbo užduotys būtų atliktos labai gerai. Dirbdami komandinio darbo principu, mes siekiame, kad kiekvienas darbuotojas įsitrauktų į bendrą veiklą, palaikytų naujas idėjas ar/ir perimtų naujus darbo metodus. Mes tikime, kad atsakomybę prieš įstaigos klientus, bendradarbius, bei vadovus už savo veiksmus ir žodžius turi prisiimti kiekvienas žmogus asmeniškai.

Pagarba klientui ir bendradarbiams
Bendraudami tiek su kolegomis, tiek su įstaigos klientais mes esame mandagūs ir geranoriški. Siekiame elgtis su kiekvienu žmogumi oriai, nepažeisdami vieni kitų vertybinių normų. Mūsų viltis, kad kiekvienas žmogus įstaigoje elgsis su kitais taip, kaip norėtų, kad su juo būtų elgiamasi.

Tolerancija ir nediskriminavimo nuostata
Mes siekiame priimti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra: tiek su geromis savybėmis, tiek ir su silpnybėmis, ribotumais ir kitoniškumu.
Laikomės nuostatos nesmerkti, suprasti ir užjausti žmogų, kuris kreipiasi į įstaigą pagalbos. Teikdami psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims gerbiame kiekvieno žmogaus skirtingas savybes, polinkius, norus ir pageidavimus.

 

VšĮ “Rastis” KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras siekia užtikrinti nuolatinį kokybiškų bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos programų ir paslaugų plėtrą, teikimą, jų vertinimą, gerinimą  ir sklaidą, maksimaliai įtraukiant ir įgalinant tiek paslaugų gavėjus, tiek ir įstaigoje dirbančius specialistus. Paslaugų organizavimo ir teikimo principai, įstaigos aplinka bei kiekvienas darbuotojas palaiko ir skatina klientų sveikimą (ang. recovery) ir užimtumą. Įstaiga siekia įtvirtinti ir išlaikyti sisteminį požiūrį į įstaigos kokybės vadybą. Kokybės vadybos politiką įgyvendiname siekdami šių ilgalaikių tikslų:

1. Nuolat gerinti sąlygas ir prielaidas didesniam paslaugų gavėjų įgalinimui ir dalyvavimui bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų vystyme, teikime ir sklaidoje.

2. Sudaryti sąlygas ir prielaidas nuolatiniam įstaigos specialistų motyvavimui, kvalifikacijos kėlimui, perimant pažangiausių Lietuvos ir užsienio šalių patirtį bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų srityje, bei savitarpio pagalbai.

3.  Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis ir institucijomis, veikiančiomis socialinio darbo, švietimo, sveikatos, žmogaus teisių apsaugos, mokslo, studijų srityse, bei keistis turima patirtimi.

4.   Teikiant paslaugas, vadovautis tarpdisciplininio komandinio darbo principu.

5.   Iki 2013 m. pabaigos atitikti EQUASS keliamus kriterijus Europos socialinių paslaugų teikėjams.

6.  Teikiant paslaugas klientams, vadovautis EQUASS keliamais kriterijais, išlaikyti įgytą standartą ir siekti aukštesnio įvertinimo kokybės vadybos srityje.

Apie mus

 

VIZIJA

VšĮ Rastis yra įstaiga, teikianti kokybiškas, į asmenį orientuotas ir bendradarbiavimu pagrįstas visapusiškas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.

 

MISIJA

Plėtoti naujas, kompleksines bei individualiu požiūriu į klientą pagrįstas paslaugas, atitinkančias aktualius neįgaliųjų poreikius.
Daugiadisciplininės specialistų komandos specialistai įsipareigoja kurti pasitikėjimu, pagarba ir tolerancija pagrįstą santykį su klientais bei teikti kompleksines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant asmenų įgalinimo ir savarankiško gyvenimo bendruomenėje.
Skleisti sukauptą įstaigos gerąją patirtį specialistams ir kitoms suinteresuotoms šalims (neįgaliųjų organizacijoms, paslaugų pirkėjams, darbdaviams, valstybės institucijoms bei visuomenei) siekiant diskriminacijos mažinimo.
Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.

 

BENDROS VERTYBĖS

Atvirumas. Skaidrumas. Sąžiningumas
Kiekvienas įstaigos darbuotojas siekia bendradarbiauti su kolegomis ir įstaigos klientais atvirai, skaidriai ir sąžiningai. Bendraudami tarpusavyje mes nevaidmainiaujame, sakome tiesą, siekdami tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo. Sukūrę tamprų pasitikėjimo ryšį, galėsime padėti įstaigos klientams labiau pasitikėti savo jėgomis ir tapti savarankiškais piliečiais.

Įgalinimas
Teikdami psichosocialinės reabilitacijos paslaugas mes skatiname ir siekiame, kad paslaugų vartotojai taptų savarankiški kasdieniniame gyvenime, prisiimtų atsakomybę bendraudami su specialistais bei likimo draugais. Mes skatiname įstaigos klientus spręsti asmeninius iššūkius, ugdyti kūrybiškumą, kelti savo motyvaciją pokyčiams. Mes esame įsitikinę, kad psichikos sutrikimų turintys asmenys gali ir geba būti atsakingi už savo gyvenimą. Mes būsime šalia, kai jiems prireiks pagalbos ir palaikymo.

Atsakingumas
Mes esame įsitikinę, kad kiekvienas įstaigos darbuotojas yra atsakingas už jam pavestą darbą. Mums svarbu, kad pavestos darbo užduotys būtų atliktos labai gerai. Dirbdami komandinio darbo principu, mes siekiame, kad kiekvienas darbuotojas įsitrauktų į bendrą veiklą, palaikytų naujas idėjas ar/ir perimtų naujus darbo metodus. Mes tikime, kad atsakomybę prieš įstaigos klientus, bendradarbius, bei vadovus už savo veiksmus ir žodžius turi prisiimti kiekvienas žmogus asmeniškai.

Pagarba klientui ir bendradarbiams
Bendraudami tiek su kolegomis, tiek su įstaigos klientais mes esame mandagūs ir geranoriški. Siekiame elgtis su kiekvienu žmogumi oriai, nepažeisdami vieni kitų vertybinių normų. Mūsų viltis, kad kiekvienas žmogus įstaigoje elgsis su kitais taip, kaip norėtų, kad su juo būtų elgiamasi.

Tolerancija ir nediskriminavimo nuostata
Mes siekiame priimti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra: tiek su geromis savybėmis, tiek ir su silpnybėmis, ribotumais ir kitoniškumu.
Laikomės nuostatos nesmerkti, suprasti ir užjausti žmogų, kuris kreipiasi į įstaigą pagalbos. Teikdami psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims gerbiame kiekvieno žmogaus skirtingas savybes, polinkius, norus ir pageidavimus.

 

VšĮ “Rastis” KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras siekia užtikrinti nuolatinį kokybiškų bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos programų ir paslaugų plėtrą, teikimą, jų vertinimą, gerinimą  ir sklaidą, maksimaliai įtraukiant ir įgalinant tiek paslaugų gavėjus, tiek ir įstaigoje dirbančius specialistus. Paslaugų organizavimo ir teikimo principai, įstaigos aplinka bei kiekvienas darbuotojas palaiko ir skatina klientų sveikimą (ang. recovery) ir užimtumą. Įstaiga siekia įtvirtinti ir išlaikyti sisteminį požiūrį į įstaigos kokybės vadybą. Kokybės vadybos politiką įgyvendiname siekdami šių ilgalaikių tikslų:

1. Nuolat gerinti sąlygas ir prielaidas didesniam paslaugų gavėjų įgalinimui ir dalyvavimui bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų vystyme, teikime ir sklaidoje.

2. Sudaryti sąlygas ir prielaidas nuolatiniam įstaigos specialistų motyvavimui, kvalifikacijos kėlimui, perimant pažangiausių Lietuvos ir užsienio šalių patirtį bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų srityje, bei savitarpio pagalbai.

3.  Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis ir institucijomis, veikiančiomis socialinio darbo, švietimo, sveikatos, žmogaus teisių apsaugos, mokslo, studijų srityse, bei keistis turima patirtimi.

4.   Teikiant paslaugas, vadovautis tarpdisciplininio komandinio darbo principu.

5.   Iki 2013 m. pabaigos atitikti EQUASS keliamus kriterijus Europos socialinių paslaugų teikėjams.

6.  Teikiant paslaugas klientams, vadovautis EQUASS keliamais kriterijais, išlaikyti įgytą standartą ir siekti aukštesnio įvertinimo kokybės vadybos srityje.

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras “Rastis”

Apie mus

 

VIZIJA

VšĮ Rastis yra įstaiga, teikianti kokybiškas, į asmenį orientuotas ir bendradarbiavimu pagrįstas visapusiškas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.

 

MISIJA

Plėtoti naujas, kompleksines bei individualiu požiūriu į klientą pagrįstas paslaugas, atitinkančias aktualius neįgaliųjų poreikius.
Daugiadisciplininės specialistų komandos specialistai įsipareigoja kurti pasitikėjimu, pagarba ir tolerancija pagrįstą santykį su klientais bei teikti kompleksines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant asmenų įgalinimo ir savarankiško gyvenimo bendruomenėje.
Skleisti sukauptą įstaigos gerąją patirtį specialistams ir kitoms suinteresuotoms šalims (neįgaliųjų organizacijoms, paslaugų pirkėjams, darbdaviams, valstybės institucijoms bei visuomenei) siekiant diskriminacijos mažinimo.
Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.

 

BENDROS VERTYBĖS

Atvirumas. Skaidrumas. Sąžiningumas
Kiekvienas įstaigos darbuotojas siekia bendradarbiauti su kolegomis ir įstaigos klientais atvirai, skaidriai ir sąžiningai. Bendraudami tarpusavyje mes nevaidmainiaujame, sakome tiesą, siekdami tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo. Sukūrę tamprų pasitikėjimo ryšį, galėsime padėti įstaigos klientams labiau pasitikėti savo jėgomis ir tapti savarankiškais piliečiais.

Įgalinimas
Teikdami psichosocialinės reabilitacijos paslaugas mes skatiname ir siekiame, kad paslaugų vartotojai taptų savarankiški kasdieniniame gyvenime, prisiimtų atsakomybę bendraudami su specialistais bei likimo draugais. Mes skatiname įstaigos klientus spręsti asmeninius iššūkius, ugdyti kūrybiškumą, kelti savo motyvaciją pokyčiams. Mes esame įsitikinę, kad psichikos sutrikimų turintys asmenys gali ir geba būti atsakingi už savo gyvenimą. Mes būsime šalia, kai jiems prireiks pagalbos ir palaikymo.

Atsakingumas
Mes esame įsitikinę, kad kiekvienas įstaigos darbuotojas yra atsakingas už jam pavestą darbą. Mums svarbu, kad pavestos darbo užduotys būtų atliktos labai gerai. Dirbdami komandinio darbo principu, mes siekiame, kad kiekvienas darbuotojas įsitrauktų į bendrą veiklą, palaikytų naujas idėjas ar/ir perimtų naujus darbo metodus. Mes tikime, kad atsakomybę prieš įstaigos klientus, bendradarbius, bei vadovus už savo veiksmus ir žodžius turi prisiimti kiekvienas žmogus asmeniškai.

Pagarba klientui ir bendradarbiams
Bendraudami tiek su kolegomis, tiek su įstaigos klientais mes esame mandagūs ir geranoriški. Siekiame elgtis su kiekvienu žmogumi oriai, nepažeisdami vieni kitų vertybinių normų. Mūsų viltis, kad kiekvienas žmogus įstaigoje elgsis su kitais taip, kaip norėtų, kad su juo būtų elgiamasi.

Tolerancija ir nediskriminavimo nuostata
Mes siekiame priimti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra: tiek su geromis savybėmis, tiek ir su silpnybėmis, ribotumais ir kitoniškumu.
Laikomės nuostatos nesmerkti, suprasti ir užjausti žmogų, kuris kreipiasi į įstaigą pagalbos. Teikdami psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims gerbiame kiekvieno žmogaus skirtingas savybes, polinkius, norus ir pageidavimus.

 

VšĮ “Rastis” KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras siekia užtikrinti nuolatinį kokybiškų bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos programų ir paslaugų plėtrą, teikimą, jų vertinimą, gerinimą  ir sklaidą, maksimaliai įtraukiant ir įgalinant tiek paslaugų gavėjus, tiek ir įstaigoje dirbančius specialistus. Paslaugų organizavimo ir teikimo principai, įstaigos aplinka bei kiekvienas darbuotojas palaiko ir skatina klientų sveikimą (ang. recovery) ir užimtumą. Įstaiga siekia įtvirtinti ir išlaikyti sisteminį požiūrį į įstaigos kokybės vadybą. Kokybės vadybos politiką įgyvendiname siekdami šių ilgalaikių tikslų:

1. Nuolat gerinti sąlygas ir prielaidas didesniam paslaugų gavėjų įgalinimui ir dalyvavimui bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų vystyme, teikime ir sklaidoje.

2. Sudaryti sąlygas ir prielaidas nuolatiniam įstaigos specialistų motyvavimui, kvalifikacijos kėlimui, perimant pažangiausių Lietuvos ir užsienio šalių patirtį bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų srityje, bei savitarpio pagalbai.

3.  Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis ir institucijomis, veikiančiomis socialinio darbo, švietimo, sveikatos, žmogaus teisių apsaugos, mokslo, studijų srityse, bei keistis turima patirtimi.

4.   Teikiant paslaugas, vadovautis tarpdisciplininio komandinio darbo principu.

5.   Iki 2013 m. pabaigos atitikti EQUASS keliamus kriterijus Europos socialinių paslaugų teikėjams.

6.  Teikiant paslaugas klientams, vadovautis EQUASS keliamais kriterijais, išlaikyti įgytą standartą ir siekti aukštesnio įvertinimo kokybės vadybos srityje.