Teisės aktai

TEISĖS AKTAI IR ĮSTATYMAI

Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose vaikų ir paauglių psichiatrinė pagalba teikiama Psichikos sveikatos centruose. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr.730 “Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų” pirmo priedo pirmos dalies 5 punkte teigiama, kad “vaikai ir paaugliai konsultuojami ir gydomi atskirai nuo suaugusiųjų, specialiai tam įrengtose patalpose, kuriuose sukurta terapinė aplinka, atitinkanti vaiko raidos ypatumus”.

Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos medicinos norma MN 114:2005, „Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintas SAM ministro įsakymu 2005m. liepos 13 d. Nr. V-577.

Kitų įstatymų, svarbių organizuojant ir reglamentuojant teikiamą pagalbą vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, sąrašas:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 ,,Dėl būtinosios medicininės pagalbos ir būtinosios medicininės pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin.,2004, Nr. 55-1915).

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas

3. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924 (Žin., 1995, Nr. 53-1290).

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr.V-238 ,,Dėl vaikų, vartojančių psichiką veikiančias medžiagas, medicininės, psichologinės, socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo koncepcijos įgyvendinimo 2006-2008 metų priemonių vykdymo“ (Žin., 2006, Nr. 40-1447) .

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 ,,Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo “ (Žin., 2001, Nr. 13-405);

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m .balandžio 2 d. nutarimas Nr.437 ,,Ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarka“.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. balandžio 2d. nutarimo Nr. 437 „Dėl ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (LR Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1071 redakcija)

8. LR Švietimo ir Mokslo Ministro įsakymas „Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“, 2006m. kovo 17d. Nr. ISAK-494.

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 55/42/16 ,,Dėl informacijos apie asmenis su kūno sužalojimais, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, teikimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 12-428)

10. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 33-807).

11. Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymu (Žin., 1997, Nr. 30-711).

12. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284);

13. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 1995, Nr. 53-1290);

Kiti teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 8 D. NR. V-208 ĮSAKYMAS ,,DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO“ (Žin.,2004, Nr. 55-1915)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. SAUSIO 8 d. Nr. V-11/18 Į S A K Y M A S ,,DĖL LIGŲ, GALINČIŲ BŪTI PAGRINDU ATLEISTI ASMENIS NUO BRANDOS EGZAMINŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Žin.,2004 Nr.10-371)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 14 D. NR..728 ,, DĖL VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPŲ, APRAŠYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMŲ“ 5 PRIEDAS (Žin.,2004 Nr 109-3488)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 14 D. NR..728 ,, DĖL VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPŲ, APRAŠYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMŲ“ 6 PRIEDAS (Žin.,2004, Nr 109-3488)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2003 M GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMAS NR.A1-207 ,,DARBO SU SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS METODINĖS REKOMENDACIJOS“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 22 D. Į S A K Y M A S NR. V-1013 ,,DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 14:2005 „ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ (Žin.,2006, Nr.3-62)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924 (Žin., 1995, Nr. 53-1290)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 9 D. Į S A K Y M A S Nr. V-713 ,,DĖL VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ (Žin., 2003, Nr. 119-5451)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMAS Nr. 110 ,,DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS, JŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS IR PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO PAVYZDINIŲ ĮSTATŲ BEI SPECIALISTŲ VEIKLOS“ (Žin., 1999, Nr. 25-722)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMAS Nr. 65 ,,DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ (Žin., 2001, Nr13-405)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M .BALANDŽIO 2 D. NUTARIMAS NR.437 ,,ANKSTYVO VAIKŲ (MOKSLEIVIŲ) PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO NUSTATYMO TVARKA“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. Į S A K Y M A S NR. V-188/A1-84/ISAK-487 ,,DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (ŽIN., 2005, NR39-1277).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. KOVO 15 D. Į S A K Y M A S NR. A1-76/V-182 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-120/V-346 „DĖL SPECIALIŲJŲ NUOLATINĖS SLAUGOS, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO, TVARKOS APRAŠO IR PAŽYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (ŽIN., 2006, NR. 31-1098)